• Home
  • Редакційна політика

Редакційна політика


Редакція журналу керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій.

Редакція дотримується політики відкритого доступу, за якої доступ користувачів до всього змісту журналу є вільним, безкоштовним і безстроковим, з метою поширення наукової інформації, сприяння у розвитку науки та обміну знаннями для загального суспільного прогресу і добробуту. Доступ до матеріалів, опублікованих в журналі, надається на умовах вільної ліцензії CC BY-NC-ND 4.0. Це дозволяє читати, зберігати на будь-якому пристрої, копіювати, друкувати, поширювати в електронній (цифровій) чи матеріальній формі повний текст кожного опублікованого матеріалу.

Редакція дотримується політики забезпечення якісного незалежного подвійного сліпого рецензування. Статті надаються рецензентам після видалення усіх даних автора (авторів), включаючи дані з властивостей файлу. Імена рецензентів та будь-які дані, які можуть ідентифікувати рецензентів, авторам не повідомляються.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора (авторів), яка може не поділятися редакцією.

Автор (кожен із співавторів) несе відповідальність за зміст свого матеріалу, зокрема, достовірність інформації і дотримання прав авторів цитованих творів. У разі якщо публікація матеріалу завдає шкоду будь-якій третій особі, відповідальність перед такою особою несе автор (кожен із співавторів).

Редакція має право редагувати та скорочувати рукописи.

Редакція має право скасувати рішення про прийняття рукопису до публікації та/або вилучити опубліковану статтю (рецензію) з відповідного номеру журналу і її копії в електронному вигляді, якщо буде виявлено, що публікація статті (рецензії) порушує права будь-якої особи.