• Home
  • Рецензування рукопису

Рецензування рукопису

Кожен рукопис, поданий у журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності», проходить процедуру рецензування.

Для забезпечення якісного незалежного рецензування залучаються два рецензенти, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданої статті, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

Рецензенти призначаються головним редактором журналу.

Рецензування є анонімним і конфіденційним.

Рукописи рецензуються на засадах об’єктивності, неупередженості, конструктивності, забезпечення свободи вираження думок і переконань з урахуванням вимог Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) та критеріїв Publishing Ethics Resource Kit видавництва Elsevier.

Рецензії оформлюються шляхом заповнення спеціальної форми, у якій, за наявності, вказуються зауваження рецензента. У разі висловлення рецензентом зауважень редакція направляє рецензію автору, який може внести рекомендовані зміни і виправлення або подати обґрунтоване заперечення з поясненням своєї позиції, яка викликала зауваження. У разі внесення змін рукопис повторно надається рецензенту для оцінки, чи може доопрацьований рукопис бути прийнятим до публікації. У разі подання автором заперечення воно надається рецензенту для оцінки, чи може рукопис бути прийнятим до публікації без внесення рекомендованих змін. Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті приймається редакційною колегією на основі об’єктивних наукових критеріїв та висновків рецензентів.

У разі якщо одна рецензія є негативною і містить рекомендацію відхилити статтю, стаття надається на додаткове рецензування третьому рецензенту. Якщо додаткова рецензія є негативною, стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Після істотного доопрацювання відхилена стаття може бути подана як новий рукопис та проходить процедуру рецензування спочатку.

Статті та рецензії зберігаються протягом трьох років з моменту їх подання. Рецензуванню не підлягають статті, автором яких є головний редактор журналу або заступник головного редактора.